Άγία και Μεγάλη Πέμπτη-Μυστικός Δείπνος

    «Λάβετε φάγετε τοῦτό μου ἐστι τὸ σῶμά». «Τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον». Μεγάλη Πέμπτη σήμερα. Σύμφωνα με την Χριστιανική πίστη...