1cec888aff577910b7b8d30371b82f38 XL

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ,το πιλοτικό πρόγραμμα «Ενίσχυση Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου», αφορά στην πρώτη του φάση ,τη δημιουργία ανοιχτών εμπορικών κέντρων, σε έξι πόλεις της Ελλάδος • Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη , Λάρισα και Αλεξανδρούπολη.
Η δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, ως στόχο έχει την οργανωμένη και συστηματική ανάδειξη και προβολή των παραδοσιακών εμπορικών κέντρων των πόλεων με συντονισμένες ενέργειες επικοινωνίας και ενημέρωσης, πολιτιστικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης με βασικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού. Τα Ανοικτά Εμπορικά Κέντρα που θα δημιουργηθούν θα βασίζονται στη συμμετοχή των επιχειρήσεων μιας περιοχής (μελών των οικείων εμπορικών ή επαγγελματικών συλλόγων), σε ενέργειες / δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτικής ανάδειξης του εμπορικού κέντρου και εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 1.200.000€ και αποτελεί στο σύνολό του Δημόσια Δαπάνη. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής :

Προϋπόθεση για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου από του υποψήφιους Εμπορικούς Συλλόγους αποτελεί ο αριθμός των συμβεβλημένων επιχειρήσεων στο Επενδυτικό Σχέδιο για την υλοποίηση της Πρότασης. Συγκεκριμένα ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε καθεμιά πρόταση των δικαιούχων εμπορικών συλλόγων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πενήντα (50).

Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις δεν πρέπει:

α) να βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε να εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.

β) να λειτουργούν με την μορφή της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής).

Κάθε δυνητικός δικαιούχος (Εμπορικός Σύλλογος ) μπορεί να υποβάλει πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (171.429,00 € ). Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Οι επιλέξιμες ενέργειες που μπορούν να περιληφθούν στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί από τους δυνητικούς δικαιούχους ,αποτελούν στην ουσία επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες ενεργειών:

* Μελέτες Υποστήριξης Ανάπτυξης ΑΚΕ.
* Ανάπτυξη Υποδομών ΑΚΕ.
*Απόκτηση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (H/W).
* Απόκτηση Λογισμικών προγραμμάτων (S/W).
*Ενέργειες προώθησης προβολής και ενημέρωση ΑΚΕ.

Αναλυτικά, αναφέρονται οι κάτωθι κατηγορίες ενισχυόμενων δαπανών:

Μελέτες Υποστήριξης Ανάπτυξης ΑΚΕ
* Υποστηρικτικές μελέτες (μελέτες χαρτογράφησης, οριοθέτησης κλπ)
* Προκαταρκτικές έρευνας αγοράς

Ανάπτυξη Υποδομών ΑΚΕ

* Δαπάνες οριοθέτησης
* Δαπάνες σήμανσης
* Δαπάνες ανάδειξης (φωτισμού, καλλωπισμού κλπ)

Απόκτηση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ενδεικτικά αναφέρονται

*Συστήματα POS με σύνδεσή τους στην πλατφόρμα δικτύωσης για την ενιαία χρήση της κάρτας πιστότητας (loyalty card) του καταναλωτή (τα POS θα ανήκουν στους Εμπορικούς Συλλόγους και θα διατίθενται προς χρήση στις επιχειρήσεις, κατόπιν σύναψης σχετικών συμβάσεων)
*Σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή
* Επαγγελματικό εκτυπωτή για την εκτύπωση φυλλαδίων, διαφημιστικών εντύπων, φωτοτυπικό μηχάνημα κλπ
* Οθόνη προβολής και ηχητικές εγκαταστάσεις για την εγκατάστασή τους στις εμπορικές περιοχές
* Δημιουργία διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης (info-points/kiosks) σε στοχευμένα σημεία της εκάστοτε εμπορικής περιοχής, με ειδική οθόνη αφής συνδεμένο με το Internet, που θα επιτρέπει πλήθος υπηρεσιών από απόσταση.
* Υποδομή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wi-fi hotspots)
* Έκδοση των καρτών του συστήματος

Απόκτηση Λογισμικών Προγραμμάτων Software, ενδεικτικά αναφέρονται:

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης των εμπορικών επιχειρήσεων (π.χ. ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαχείριση των ενιαίων καρτών καταναλωτή) και κατάλληλη υποδομή για τη λειτουργία της κεντρικά, ώστε να χρησιμοποιηθεί ενιαία από το σύνολο των Εμπορικών Συλλόγων που θα συμμετέχουν στη δράση, όσο και σε τοπικό επίπεδο από κάθε Εμπορικό Σύλλογο). Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης είναι επιλέξιμη μόνο για την κοινή πρόταση που θα υποβληθεί από τις τριτοβάθμιες οργανώνεις των Εμπορικών Συλλόγων.

Δαπάνες προωθητικών ενεργειών, ενεργειών προβολής και ενημέρωσης, ενδεικτικά αναφέρονται:

*Ενημέρωση εμπορικών επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν τον θεσμό «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου»
* Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λ.π
* Δημοσιότητα, προβολή του θεσμού, λογότυπο, ενημερωτικά φυλλάδια, κλπ.
* Προβολή σε ευρέως διαδεδομένες μηχανές αναζήτησης (π.χ. google)

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τους υπόλοιπους φορείς της πόλης ,προκειμένου να συμπεριληφθεί και η πόλη της Κορίνθου στη δεύτερη φάση του προγράμματος «Ενίσχυση Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου».