metapoiisi-agrotikon-proionton

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας σας ενημερώνει πως βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή προτάσεων για επιδότηση από το Μέτρο 123Α για τη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων και πως τα ποσοστά επιδότησης ξεκινούν από 20% και φτάνουν στο 65% ανάλογα με την περιοχή της Ελλάδας, το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του προϋπολογισμού της πρότασης. Για την Πελοπόννησο το ποσοστό επιδότησης είναι 50%. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός επένδυσης είναι 100.000 ευρώ και το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος έχει καθοριστεί στα €100.000.000, ενώ μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, εάν προκύψουν αδιάθετοι ή επιπλέον πόροι. Το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκίνησε από τις 30/12/2013 βάσει της ΚΥΑ 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ.Β’/04-12-2013).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.

Το Μέτρο 123Α αφορά επιδοτήσεις επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν την επεξεργασία / μεταποίηση των παρακάτω γεωργικών και κτηνοτροφικών ειδών:

• Κρέας
• Γάλα
• αβγά και πουλερικά
• μέλι
• κρασί
• διάφορα ζώα
• δημητριακά
• ελαιούχα προϊόντα
• οπωροκηπευτικά
• άνθη
• ζωοτροφές
• σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό
• φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται:

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
• διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
• κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.
• προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
• εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
• αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου,
• γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
• δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
• απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
• αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών,συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
• κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των €50.000.

Εξαιρέσεις του Μέτρου 123Α

Δεν επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια:
• Για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε., εκτός των περιπτώσεων προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών.
• Για παρασκευή και εμπορία προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού.
• Στο επίπεδο λιανικού εμπορίου.
• Που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.
• Των οποίων ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος των 100.000€ ή μεγαλύτερος των 10.000.000€, με τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.
• Οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια της ΚΟΑ όπως αυτές εξειδικεύονται στους αντίστοιχους τομείς ενίσχυσης του Μέτρου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων, που καθορίζονται σε αυτούς (Παράρτημα Α της Κ.Υ.Α.). Με στόχο την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής χρηματοδότησης καθώς και την αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης μεταξύ πυλώνα I & II, ισχύουν οι διοικητικοί κανόνες που περιλαμβάνονται στο Π.Α.Α..
• Που αφορούν, στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος τους, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για χρήση πέραν της ιδιοκατανάλωσης.
• Υφιστάμενης δραστηριότητας σχετικής με την προτεινόμενη επένδυση οι οποίες στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:

• του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 1540 του Υπ.Α.Α.Τ. ,
• της Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων του Υπ.Α.Α.Τ. και των διαδικτυακών τόπων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr
• ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, τηλ. επικοινωνίας: 2741022344