DIPESY TOP1Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως με την οποία ακυρώθηκε η εκλογή του κ. Ν. Γιαννακόπουλου, ως Περιφερειακού Συμβούλου με τον συνδυασμό Νέα Πελοπόννησος – Πέτρος Τατούλης, κάνοντας δεκτές τις ενστάσεις που κατατέθηκαν από την παράταξή μας, την παράταξη του κ. Μανώλη και την παράταξη του κ. Βουδούρη.
Η ένσταση της παράταξής μας είχε ως σκοπό να αναδείξει πολιτικά την εσφαλμένη πρακτική υποψηφιότητας εργολάβων και προμηθευτών της Περιφέρειας, ως Περιφερειακών Συμβούλων.
Το σκεπτικό της απόφασης του Δικαστηρίου, της οποίας χαρακτηριστικά αποσπάσματα σας παραθέτουμε, αναδεικνύει με σαφή τρόπο το νόημα, το περιεχόμενο και τον σκοπό των σχετικών κωλυμάτων εκλογιμότητας που έχουν θεσπιστεί από τον Νόμο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

H απόφαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Τμήμα Β’-ΤΡΙΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Αυγούστου 2014, με δικαστές τους: Αθανάσιο Κουτρίκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., κωλυομένου του Προέδρου του τμήματος, Γεωργία Σπυροπούλου, Κωνσταντίνα Σούρμπη-εισηγήτρια, Εφέτες Δ. Δ. και γραμματέα την Ελένη Αγγελοπούλου, δικαστική υπάλληλο,
για να δικάσει τις
Α) με ημερομηνία καταθέσεως 15-7-2014 (αριθ.καταχ. 117) ένσταση των:
1) Παύλου-Παναγιώτη Καρβελά, κατοίκου Αθηνών (οδ. Πατριαρχ. Ιωακείμ αριθμ.24) υποψηφίου Αντιπεριφερειάρχη Εκλογικής Περιφέρειας (Ε.Π.) Αρκαδίας και 2) Γεωργίας Παπαδοπούλου, κατοίκου Τριπόλεως (οδ. Αγ. Κωνσταντίνου αριθμ.7Β) υποψήφιας Περιφερειακής Συμβούλου (Π.Σ.) Ε.Π Αρκαδίας, αμφότεροι υποψήφιοι με τον συνδυασμό »ΠΕΛΟΠΟΝΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ», με επικεφαλής του συνδυασμού τον Ιωάννη Μανώλη, κατά τις διεξαχθείσες στις 18 Μαϊου 2014 και 25 Μαϊου 2014, εκλογές για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Π.) οι οποίοι παρέστησαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Σμυρνιώτη,
κ α τ ά του Νικολάου Γιαννακόπουλου του Γεωργίου, κατοίκου Τριπόλεως(οδ. Καλλινίκου Καστόρχη αριθμ.2), υποψηφίου Π.Σ. Ε.Π. Αρκαδίας, με τον συνδυασμό »ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ» με επικεφαλής του Συνδυασμού τον Πέτρο Τατούλη, και εκλεγέντος Π. Σ. κατά τις ανωτέρω διεξαχθείσες εκλογές, ο οποίος παρέστη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Ανδρέα Παπαπετρόπουλου,
Β) με ημερομηνία καταθέσεως 16-7-2014 (αριθ.καταχ. 119) ένσταση του:
Παναγιώτη Κουτσούγερα, κατοίκου Τριπόλεως (οδ. Μεταμορφώσεως αριθμ.39), ο οποίος παρέστη μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Λεοντίνας Μπερμπερίδου
κατά: α) των 7/2014 και 26/2014 αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως (όπως η τελευταία διορθώθηκε με την 30/2014 απόφαση) καθ’ ο μέρος με αυτές ο προαναφερόμενος Νικόλαος Γιαννακόπουλος ανακηρύχθηκε ως υποψήφιος του ως άνω συνδυασμού και ανακηρύχθηκε τακτικός Π.Σ., αντιστοίχως και β) κατά του τελευταίου ατομικώς, ο οποίος παρέστη κατά τα προαναφερθέντα και
Γ) με ημερομηνία καταθέσεως 16-7-2014 (αριθ.καταχ. 120) ένσταση των:1) Οδυσσέως –Νίκου Βουδούρη, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής (οδ.Βοιωτίας αριθμ.13),2) Γεωργίου Γαβρήλου, κατοίκου Ναυπλίου, 3) Παναγιώτη (Τάκη) Γατσόπουλου, κατοίκου Τριπόλεως, 4) Παναγιώτη Γκανά, κατοίκου Τριπόλεως, 5) Θεοφάνη Κουρεμπέ, κατοίκου Κορίνθου, 6) Γεωργίου Ψυχογιού, κατοίκου Κορίνθου, 7) Σταύρου Χρυσαδάκου, κατοίκου Σπάρτης, 8) Νικολάου Πατσαρίνου, κατοίκου Καλαμάτας και 9) Παναγιώτας Κοζομπόλη-Αμανατίδη, κατοίκου Καλαμάτας (οδ. Αντωνοπούλου αριθμ.8), οι οποίοι παρέστησαν δια του φερομένου ως πληρεξουσίου δικηγόρου Ανδρέα Κατσούλα
κατά: α) των 7/2014 και 26/2014 αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως (όπως η τελευταία διορθώθηκε με την 30/2014 απόφαση) καθ’ ο μέρος με αυτές ο προαναφερόμενος Νικόλαος Γιαννακόπουλος ανακηρύχθηκε ως υποψήφιος του μνημονευόμενου ανωτέρω συνδυασμού και ανακηρύχθηκε τακτικός Π.Σ., αντιστοίχως και β) κατά του τελευταίου ατομικώς, ο οποίος παρέστη κατά τα προαναφερθέντα.
Κατά την συζήτηση οι διάδικοι που παρέστησαν στο ακροατήριο ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Το Δικαστήριο αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, οι ενιστάμενοι κοινοποίησαν αντίγραφο της αντίστοιχης ενστάσεώς τους στον Πέτρο Τατούλη, επικεφαλής του Συνδυασμού »ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ» (σχετ. οι αντίστοιχες εκθέσεις επιδόσεως 5340Γ’/30-7-2014 του Μαρίνου Λουκά, δικ.επιμελητή στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως, 7916 Γ’/31-7-2014 του Γ. Αποστολόπουλου, δικαστικ.επιμελητή στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως και 8010 Β/1-8-2014 του Αναστ.Ασημακόπουλου, δικ.επιμελητή στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως).
2. Επειδή, για την άσκηση της πρώτης κρινόμενης ενστάσεως (117/15-7-2014) έχει καταβληθεί το νόμιμο ποσό παραβόλου (βλ. το 777662 ειδικό έντυπο παραβόλου σειράς Α΄). Με την ένσταση αυτή οι ενιστάμενοι ως υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχης και περιφερειακή σύμβουλος (Ε.Π.Αρκαδίας) του συνδυασμού » »ΠΕΛΟΠΟΝΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ», με επικεφαλής τον Ιωάννη Μανώλη, κατά τις διεξαχθείσες στις 18 Μαϊου 2014 (επαναληπτικές της 25ης Μαϊου 2014) εκλογές για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Π.) στρέφονται κατά του Νικολάου Γιαννακόπουλου, υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου Ε.Π.Αρκαδίας με τον συνδυασμό »ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ» και εκλεγέντος κατά τις ίδιες εκλογές, λόγω συνδρομής στο πρόσωπο τούτου του προβλεπόμενου στο άρθρο 117 παρ.3 περ.α’ του ν.3852/2010 ( »Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης »,ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) κωλύματος εκλογιμότητας τόσο κατά την ανακήρυξή του ως υποψηφίου όσο και κατά την ανακήρυξή του ως περιφερειακού συμβούλου, κατ’ εκτίμηση δε του περιεχομένου της ενστάσεως ζητούν την ακύρωση των 7/2014 και 26/2014 αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως, καθ’ ο μέρος με την πρώτη ο προαναφερόμενος ανακηρύχθηκε υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος του ως άνω συνδυασμού κατά τις ως άνω περιφερειακές εκλογές και με την δεύτερη ανακηρύχθηκε Περιφερειακός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την δεύτερη κρινόμενη ένσταση (119/16-7-2014) για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο ποσό παραβόλου ( βλ.ειδικ.εντυπ.παραβολ.1311785 σειράς Α’) ο ενιστάμενος ως εκλογέας στην Ε.Π. Αρκαδίας στρέφεται κατά του προαναφερομένου Νικολάου Γιαννακόπουλου και κατ’ επίκληση της συνδρομής στο πρόσωπο τούτου του αυτού κωλύματος εκλογιμότητος τόσο κατά την ανακήρυξή του ως υποψηφίου όσο και κατά την εκλογή του, στρέφεται ρητώς κατά των ανωτέρω αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως, όπως η δεύτερη διορθώθηκε με την 30/2014 απόφαση τούτου, και ζητεί την ακύρωση των αποφάσεων αυτών καθ’ ο μέρος με την πρώτη ανακηρύχθηκε ο προαναφερόμενος ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος και με την δεύτερη ανακηρύχθηκε περιφερειακός σύμβουλος (τακτικό μέλος) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ε.Π.Αρκαδίας). Με την τρίτη κρινόμενη ένσταση ( 120/16-7-2014) για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο ( βλ.ειδικ.εντυπ.παραβολ.777665 σειράς Α’) οι εννέα τον αριθμό (9) ενιστάμενοι ως δημότες και εκλογείς Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, κατά περίπτωση, με τον συνδυασμό »ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΑ» με επικεφαλής του συνδυασμού τον πρώτο ενιστάμενο Οδυσσέα-Νίκο Βουδούρη, στρέφονται κατά του προαναφερομένου Νικολάου Γιαννακόπουλου και κατ’ επίκληση της συνδρομής στο πρόσωπο τούτου του αυτού κωλύματος εκλογιμότητας τόσο κατά την ανακήρυξή του ως υποψηφίου όσο και κατά την εκλογή του, στρέφονται ρητώς κατά των ανωτέρω αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως, όπως η δεύτερη διορθώθηκε με την 30/2014 απόφαση τούτου, και ζητούν την ακύρωση των αποφάσεων αυτών καθ’ ο μέρος με την πρώτη ανακηρύχθηκε ο προαναφερόμενος ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος και με την δεύτερη ανακηρύχθηκε περιφερειακός σύμβουλος (τακτικό μέλος) του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ε.Π.Αρκαδίας). Το Δικαστήριο, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των ανωτέρω ενστάσεων, τις οποίες, εν όψει των ανωτέρω ιδιοτήτων των ενισταμένων μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκούν αυτές, κατ’ άρθρο 147 του ν.3852/2010 (βλ. και Σ.τ.Ε.598/2012) χωρεί στην συνεκδίκασή τους λόγω της συναφείας τούτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 παρ.1 του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 262, 122 και 125 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999, ΦΕΚ Α’ 97).
3. Επειδή, ο δικηγόρος, ο οποίος και μόνον υπογράφει το δικόγραφο της τρίτης ενστάσεως (120/2014) εντός της δοθείσης σ’ αυτόν από το Δικαστήριο στο ακροατήριο, προθεσμίας μεταξύ άλλων για την προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων, η οποία έληγε στις 14 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και εργάσιμη (σχετ. τα οικεία πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου) δεν προσκόμισε σχετικό έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητος από τον πρώτο ενιστάμενο Οδυσσέα-Νίκο Βουδούρη ούτε για τον τελευταίο έχει τηρηθεί άλλος προβλεπόμενος από το άρθρο 30 του Κ.Δ.Δ. τρόπος παροχής πληρεξουσιότητος και, συνεπώς, ως προς τον προαναφερόμενο η εν λόγω ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 παρ. 1 του ν.3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1, 2 και 5 του Κ.Δ.Δ., δεν δύναται δε να ληφθεί νομίμως υπ’ όψιν το εκπροθέσμως, ήτοι στις 21 Αυγούστου 2014, αποσταλέν ( με » courier») στην Γραμματεία του Δικαστηρίου σχετικό ιδιωτικό έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προαναφερομένου στις 20 Αυγούστου 2014 (Σ.τ.Ε. 4088/2010).
4.Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν.3852/2010» 1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή. 2. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν: α) η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, β) η παράβαση νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς, γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων». Κατά τις ανωτέρω διατάξεις μόνη εν προκειμένω παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη είναι η 26/4-7-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακοί σύμβουλοι των ως άνω συνδυασμών (όπως διορθώθηκε με την 30/14-7-2014 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου), μπορούν δε να προβληθούν κατ’ αυτής από τους ενιστάμενους και πλημμέλειες κατά της πράξεως ανακηρύξεως των υποψηφίων συνδυασμών και των υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων των εν λόγω συνδυασμών { σχετ. Σ.τ.Ε. 2054 (σκέψη 5), 2123 (σκέψη 10) 2586/2011 (σκέψη 5) κ.α.}.
5. Επειδή, εξ άλλου, το άρθρο 145 του ν.3852/2010 ορίζει ότι:» Ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής και τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα», το άρθρο 146 ότι:»1.α.Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά τη λήξη του πενθημέρου του προηγούμενου άρθρου ανακηρύσσει, με απόφασή του, τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς περιφερειακούς συμβούλους κάθε συνδυασμού που εκλέγονται… β. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού, σύμφωνα με τον αριθμό σταυρών προτιμήσεως που έχουν λάβει… γ. Στην ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύμβουλοι μόνο κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει. 2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου αναρτά αντίγραφο των πράξεων στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και το άρθρο 150 του αυτού ως άνω νόμου ορίζει ότι :» 1. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, σύμφωνα με το άρθρο 146 του παρόντος.2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου δεν παρεκτείνεται σε καμία περίπτωση».
6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η πρόεδρος του Πρωτοδικείου Τριπόλεως με την 152/4-7-2014 πράξη της, που εξέδωσε κατ’ επίκληση του άρθρου 146 του ν.3852/2010 όρισε ότι η ήδη προσβαλλόμενη 26/2014 απόφαση, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και επιλαχόντες συνδυασμοί, ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού εκτίθεται » επί τρείς (3) συνεχείς ημέρες, δηλαδή κατά την 7η, 8η και 9η Ιουλίου 2014…». Η πράξη αυτή, όπως προκύπτει από το σχετικό αποδεικτικό τοιχοκολλήσεως της Σοφίας Ρέππα, δικ. επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Τριπόλεως, τοιχοκολλήθηκε στις 4 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στον συνήθη για τις τοιχοκολλήσεις χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Τριπόλεως. Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τις σχετικές αντίστοιχες των κρινομένων ενστάσεων πράξεις καταθέσεως του Στυλιανού Νικήτα, γραμματέως του Πρωτοδικείου Τριπόλεως, η πρώτη ( αυξ.αριθμ.117) κατετέθη στις 15 Ιουλίου 2014, η δεύτερη (αυξ.αριθμ.119) κατετέθη στις 16-7-2014 και η τρίτη (αυξ.αριθμ.120) κατετέθη ομοίως στις 16-7-2014, ήτοι ασκήθηκαν εντός της προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την λήξη του οριζόμενου στην προαναφερόμενη 152/2014 πράξη της προέδρου του Πρωτοδικείου Τριπόλεως τριημέρου εκθέσεως της 26/2014 πράξεως (7, 8 και 9 Ιουλίου 2014), επταήμερος προθεσμία που άρχισε στις 10 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και συμπληρώθηκε στις 16 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη. Εξ άλλου, η έλλειψη συγχρονισμού, μεταξύ της ημερομηνίας τοιχοκολλήσεως της ως άνω 152/4-7-2014 πράξεως της προέδρου του Πρωτοδικείου (4-7-2014) και του οριζόμενου στην ίδια πράξη ρητώς πάντως και συγκεκριμένα τριημέρου εκθέσεως της προσβαλλόμενης 26/2014 πράξεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως, ήτοι 7,8 και 9 Ιουλίου 2014, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να αποβεί σε βάρος των ενισταμένων και να έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικονομικού δικαιώματος ασκήσεως παραδεκτώς των ενστάσεων κατά της ήδη μόνης προσβλητής παραδεκτώς πράξεως περί ανακηρύξεως του επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών, εκλεγέντων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και τακτικών και αναπληρωματικών περιφερειακών συμβούλων, οι οποίοι προδήλως για την έναρξη των επτά (7) ημερών για την άσκηση των ενστάσεων που ρητώς κατά την ειδικότερη διάταξη του άρθρου 150 του ν.3852/2010 άρχεται μετά την λήξη των τριών ημερών της εκθέσεως της οικείας πράξεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ( εν προκειμένω της 26/2014πράξεως ) απέβλεψαν στο οριζόμενο με την προαναφερόμενη 152/2014 πράξη της Προέδρου του Πρωτοδικείου Τριπόλεως χρόνο εκθέσεως της 26/2014 πράξεως, ήτοι 7, 8 και 9 Ιουλίου 2014.Συνεπώς, οι κρινόμενες ενστάσεις έχουν ασκηθεί εμπροθέσμως κατά της ανωτέρω 26/2014 πράξεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως, και όπως διορθώθηκε αυτή με την 30/2014 πράξη του ίδιου δικαστηρίου ( πρβλ Σ.τ.Ε. 2777/2013 και Α.Π. 659/2012), απορριπτομένου ως αβασίμου του προβαλλόμενου από τον καθ΄ου οι ενστάσεις με τα αντίστοιχα υπομνήματά του ισχυρισμού περί εκπροθέσμου ασκήσεως τούτων. Περαιτέρω, ο συναφής ισχυρισμός του καθ’ ου οι ενστάσεις, δηλαδή ότι η ένσταση δεν μπορεί να ασκηθεί παραδεκτώς, εάν έχουν περάσει 10 ημέρες από την δημοσίευση της αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου με την οποία επικυρώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα και αναδείχθηκαν οι επιτυχόντες και την κατάρτιση της σχετικής πράξεως, είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος, απορριπτέα δε ως στηριζόμενα σε εσφαλμένη νομική προϋπόθεση είναι και τα συναφώς προβαλλόμενα από τον καθ’ ου, κατ΄ επίκληση μη ισχυουσών διατάξεων, όπως του άρθρου 62 του ν.3463/2006 και 39 του π.δ. 30/1996 ή μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω διατάξεων του άρθρου 248 παρ.1 και 2 του Κ.Δ.Δ., διότι είναι εφαρμοστέες οι νεώτερες και ειδικότερες σχετικές προαναφερθείσες διατάξεις του ν.3852/2010, πέραν δε τούτου και ανεξαρτήτως, αναφορικά με τον ισχυρισμό περί μη παρεκτάσεως των προθεσμιών που προβλέπεται στο άρθρο 248 του Κ.Δ.Δ αλλά και στο εφαρμοστέο στην κρινόμενη περίπτωση άρθρο 150 του ν.3852/2010, εν πάση περιπτώσει, το Συμβούλιο της Επικρατείας (3029/2003) ερμηνεύοντας την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 248 του Κ.Δ.Δ., κατά την οποία » … η ένσταση δεν μπορεί πάντως να ασκηθεί αν έχουν περάσει δεκαπέντε …ή είκοσι… ημέρες… από την διενέργεια των εκλογών» έχει κρίνει ότι η εφαρμογή της διατάξεως αυτής προϋποθέτει ότι η ανάρτηση του πίνακα εκλογικών αποτελεσμάτων, η λήξη του χρόνου έκθεσης αυτών και η λήξη της προθεσμίας ενστάσεως έχουν λάβει χώρα εντός δεκαπενθημέρου από τη διενέργεια των εκλογών, και περαιτέρω, υπό την ως άνω προϋπόθεση, απαγορεύει την αναστολή λήξης των ως άνω προθεσμιών για οποιοδήποτε λόγο (ανωτέρα βία κ.λ.π.) και δεν μπορεί να γίνει δεκτή η εκδοχή ότι σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ακόμη και εάν η ανάρτηση του πίνακα αποτελεσμάτων, η λήξη του χρόνου έκθεσης αυτών και η λήξη της προθεσμίας ενστάσεως λαμβάνουν χώρα μετά την λήξη του δεκαπενθημέρου από την διενέργεια των εκλογών απαγορεύεται, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, η άσκηση της ενστάσεως, διότι στην περίπτωση αυτή θα περιοριζόταν υπέρμετρα ή και θα καταλυόταν το δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια, που κατοχυρώνεται από την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, όπως εξ άλλου και κατ’ αναλογία κρίθηκε ανωτέρω επί του εν προκειμένω αμφισβητουμένου ζητήματος.
7. Επειδή, το υπό τον τίτλο »Κωλύματα και ασυμβίβαστα» άρθρο 117 του ν.3852/2010, κατά το γενικό μέρος της αιτιολογικής εκθέσεως του οποίου »εξορθολογίζονται τα προβλεπόμενα κωλύματα και ασυμβίβαστα εκλογής στις δημοτικές αρχές και δημιουργούνται αντίστοιχες ρυθμίσεις ως προς τις περιφερειακές αρχές, ώστε να παράσχουν αποτελεσματικές εγγυήσεις άσκησης της δημόσιας εξουσίας με αμεροληψία και με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, χωρίς να τίθενται αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην άσκηση του πολιτικού δικαιώματος του εκλέγεσθαι ή θεμελιωδών ελευθεριών» ορίζει ότι:» 1. …3. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι: α. Όποιοι συνδέονται με την περιφέρεια ή τα νομικά της πρόσωπα, με συμβάσεις προμήθειας, εκτέλεσης περιφερειακού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιφερειακού έργου ή περιφερειακής υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. β. …8. Περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες περιφερειακών ενοτήτων ή περιφερειακοί σύμβουλοι που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο… εκπίπτουν, αυτοδικαίως, από το αξίωμά τους. Το διοικητικό Εφετείο… με απόφασή του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόμενα, στο άρθρο 147 του παρόντος, πρόσωπα…» Εξ άλλου, το άρθρο 259 του Κ.Δ.Δ. ορίζει ότι:» 1. … 2. Αν, ειδικότερα, το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της ένστασης που στρέφεται κατά της πράξης με την οποία εξάγεται το αποτέλεσμα της εκλογής, διαπιστώσει ότι οι αναφερόμενοι σε αυτήν δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή ότι συνέτρεχε σε αυτούς νόμιμο κώλυμα για την εκλογή τους, ακυρώνει, ως προς τούτους, τη σχετική πράξη και ορίζει ως εκλεγόμενους, τους επόμενους κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης υποψηφίους…».
8.Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 117 παρ. 3 περ. α’ του ν.3852/2010, οι οποίες έχουν διατυπωθεί κατά απόλυτο τρόπο και αποβλέπουν στην προστασία των συμφερόντων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3464/2007 επί των παρομοίου περιεχομένου διατάξεων του ν. 3463/2006 ( Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και με τις οποίες ορίζεται ότι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειακοί άρχοντες όσοι συνδέονται με την οικεία περιφέρεια με σύμβαση οικονομικού αντικειμένου άνω των 5.000,00 ευρώ συνολικώς ετησίως και ότι εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους αν αποδεχθούν οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο, συνάγεται ότι η σχετική συμβατική σχέση μπορεί να συνιστά τόσο κώλυμα εκλογιμότητας, αν υπήρχε πριν από την εκλογή και κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, όσο και ασυμβίβαστο, αν εξακολουθεί να υφίσταται (ή αν προκύψει) μετά την εκλογή και κατά την εγκατάσταση των νέων περιφερειακών αρχών. Εξ άλλου, από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι κρίσιμος χρόνος συνδρομής ή μη του ανωτέρω κωλύματος εκλογιμότητας είναι η ημερομηνία ανακηρύξεως των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές και, επομένως, εάν κατά την ημερομηνία αυτή υπάρχει εκκρεμής σύμβαση μεταξύ του οικείας Περιφέρειας και των ανωτέρω προσώπων τότε τα εν λόγω πρόσωπα κωλύονται να ανακηρυχθούν υποψήφιοι και να καταλάβουν αξίωμα περιφερειακού άρχοντα ( πρβλ. Σ.τ.Ε. 1557/2004, 2225/2007, 3464/2007 επί παρομοίου περιεχομένου διατάξεων των π.δ. 410/1995 και 3463/2006 και 3759/2010 επί παρομοίου περιεχομένου διατάξεων του π.δ. 30/1996) η συμμετοχή δε στην εκλογική διαδικασία προσώπου που έχει κώλυμα εκλογιμότητας συνεπάγεται κατ’ αρχήν την κατόπιν ασκήσεως ενστάσεως, κατά τα αναφερθέντα σε προηγούμενες σκέψεις, ακύρωση της σχετικής πράξεως ως προς το πρόσωπο αυτό, κατά την παρ. 2 του προπαρατεθέντος άρθρου 259 του Κ.Δ.Δ. (πρβλ Σ.τ.Ε. 810/2004, Σ.τ.Ε. 3464/2007).
9. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 7/3-5-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως ( όπως μεταρρυθμίσθηκε αυτή με την 15/12-5-2014 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου) για τις εκλογές των Περιφερειακών Αρχών της 18ης Μαϊου 2014 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο καθ’ ου οι ενστάσεις ανακηρύχθηκε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Εκλογικής Περιφέρειας Αρκαδίας με τον συνδυασμό » Νέα Πελοπόννησος- Πέτρος Τατούλης». Με την 26/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως (όπως διορθώθηκε με την 30/2014 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου ) ο ανωτέρω συνδυασμός ανακηρύχθηκε επιτυχών και ο καθ’ ου οι ενστάσεις ανακηρύχθηκε τακτικός περιφερειακός σύμβουλος με τον ίδιο συνδυασμό. Ήδη οι ενιστάμενοι, υπό τις αναφερθείσες στην εισαγωγική σκέψη ιδιότητες, ζητούν την ακύρωση της ανωτέρω 26/2014 αποφάσεως (και όπως διορθώθηκε κατά τα προαναφερόμενα) καθ΄ ο μέρος με αυτήν ανακηρύχθηκε ο καθ’ ου οι ενστάσεις τακτικός περιφερειακός σύμβουλος. Τούτο, διότι κατά τον χρόνο της ανακηρύξεώς του ως υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου υφίστατο το προβλεπόμενο στην παρ. 3 περ. α’ του άρθρου 117 του ν.3852/2010 κώλυμα εκλογιμότητας, διότι συνεδέετο αυτός με την Περιφέρεια Πελοποννήσου με συμβάσεις εκτελέσεως έργων της Περιφέρειας και, ειδικότερα, είχε υπογράψει ως ανάδοχος με την Περιφέρεια τα εξής:1) στις 25-9-2013, εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 25.500,02 ευρώ (με Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση των εργασιών του έργου »Αποκατάσταση ζημιών Εθνικής Οδού Τρίπολης-Καλαμάτας στην θέση Δερβένι Π.Ε. Αρκαδίας» προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ, 2) στις 3-1-2014, εργολαβικό συμφωνητικό 132.000,01 ευρώ (με Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση των εργασιών του έργου »Συντήρηση κατά τμήματα του Επαρχ.Δρόμου προς Πράσινο από την διασταύρωση με την 111 Ε.Ο. Τρίπολης-Πάτρας» προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ, 3) στις 25-2-2014, εργολαβικό συμφωνητικό, ποσού 73.338,20 ευρώ (με ΦΠΑ) για την εκτέλεση των εργασιών του έργου »Βελτίωση Βατότητας και ασφαλτόστρωση οδού από Απιδίτσα προς Μονάδα ΔΕΗ (Θέση Παρασπόρια) από Ε.Ο. Μεγαλόπολης-Ίσαρη» προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ, 4) στις 26-3-2014, εργολαβικό συμφωνητικό, ποσού 95.011,53 ευρώ (με ΦΠΑ) για την εκτέλεση των εργασιών του έργου »Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του Επαρχ. Δρόμου Βλαχέρνα-Χωτούσα-Λίμνη-ΌριαΝομού-Κανδήλα», προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ και 5) στις 29-4-2014, εργολαβικό συμφωνητικό, ποσού 166.787,46 ευρώ ( με ΦΠΑ) για την εκτέλεση των εργασιών του έργου »Αποκατάσταση βλαβών Επ.Οδού από Σταυροδρόμι προς Αετοράχη-Κοκκινοράχη» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ. Όλα τα ανωτέρω συμφωνητικά επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν οι ενιστάμενοι της πρώτης και τρίτης ενστάσεως και τα υπ’ αριθμ. 1-4 ο ενιστάμενος της δεύτερης ενστάσεως.
10.Επειδή, το κώλυμα εκλογιμότητας της παρ. 3 περ. α’ του άρθρου 117 του ν.3852/2010 υπό το εκτεθέν στην έβδομη σκέψη περιεχόμενο, τιθέμενο συγκεκριμένως από την άποψη του είδους του κωλύματος, του οικονομικού κριτηρίου, του χρόνο συνδρομής αυτού και περιοριζόμενο στην περιφέρεια όπου επιθυμεί κάποιος πολίτης να θέσει υποψηφιότητα, έχει θεσπισθεί με βάση νόμιμα και αντικειμενικά κριτήρια και είναι ανάλογο του επιδιωκόμενου από τον νομοθέτη σκοπού, που είναι η εξασφάλιση αποτελεσματικών εγγυήσεων άσκησης της δημόσιας εξουσίας με αμεροληψία και με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον (σχετ. προαναφερθείσα αιτιολογική έκθεση του ν.3852/2010) και η προστασία των συμφερόντων των Ο.Τ.Α., όπως είναι και η Περιφέρεια και, ως εκ τούτου, συνιστά θεμιτό περιορισμό του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της περιφέρειας και δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος ούτε στην αρχή της αναλογικότητας ούτε στο άσχετο πάντως σε σχέση με το επίμαχο κώλυμα εκλογιμότητας άρθρο 106 παρ. 2 του Συντάγματος, απορριπτομένων ως αβασίμων των σχετικών προβαλλομένων από τον καθ’ ου οι ενστάσεις με τα υπομνήματά του λόγων. Εξ άλλου, ο προβαλλόμενος από τον καθ’ ου λόγος ότι η θέσπιση του ανωτέρω κωλύματος εκλογιμότητας παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 3 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, προεχόντως, διότι οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου 3, αφού οι διατάξεις αυτές, κατά ρητή τους πρόβλεψη, εφαρμόζονται στις εκλογές για την ανάδειξη του νομοθετικού σώματος ( ΣτΕ 190/2004 επταμελής 13η σκέψη, 3361/2010 8η σκέψη και 1788/2014).
11. Επειδή, περαιτέρω, ο καθ’ ου οι ενστάσεις με τα υπομνήματά του προβάλλει ότι κατά τον χρόνο της ανακηρύξεώς του ως υποψηφίου είχε ήδη κινήσει την νόμιμη διαδικασία και είχε προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια, που επαφιόταν στην δική του πρωτοβουλία, προκειμένου κατά την ανακήρυξη της υποψηφιότητάς του και την τυχόν ανάδειξή του ως επιτυχόντος να έχει απομακρυνθεί πλήρως από τις ανωτέρω συμβάσεις εκτελέσεων έργων επικαλείται δε και προσκομίζει για την πρώτη προαναφερόμενη σύμβαση ( υπ’ αριθμ. 1 προαναφερόμενο εργολαβικό συμφωνητικό για το έργο »Αποκατάσταση ζημιών Εθνικής Οδού Τρίπολης-Καλαμάτας στην θέση Δερβένι Π.Ε. Αρκαδίας») την με αριθμ.πρωτ. 27811/2037/10-4-2014 βεβαίωση περαιώσεως, με την οποία ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διευθύνσεως Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, βεβαιώνει ότι οι προβλεπόμενες εργασίες του ανωτέρω έργου εκτελέσθηκαν και περαιώθηκαν προ της 31-3-2014, χωρίς υπέρβαση των καθοριζομένων προθεσμιών και κατασκευάσθηκαν σύμφωνα με την σύμβαση και τους κανόνες της τέχνης. Περαιτέρω, για τις δεύτερη, τέταρτη και πέμπτη προαναφερόμενες συμβάσεις (σχετ. αντιστοίχως υπ’ αριθμ.2 προαναφερόμενο εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεση των εργασιών του έργου »Συντήρηση κατά τμήματα του Επαρχ.Δρόμου προς Πράσινο από την διασταύρωση με την 111 Ε.Ο. Τρίπολης-Πάτρας», υπ’ αριθμ. 4 εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεση των εργασιών του έργου »Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του Επαρχ.ΔρόμουΒλαχέρνα-Χωτούσα-Λίμνη-Όρια Νομού Κανδήλα» και υπ’ αριθμ.5 εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεση των εργασιών του έργου »Αποκατάσταση βλαβών Επ.Οδού από Σταυροδρόμι προς Αετοράχη-Κοκκινοράχη» ) ο καθ’ ου επικαλείται και προσκομίζει την με αριθμ.33557/2454/30-4-2014 αίτηση αυτού προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην ως άνω Διεύθυνση και Τμήμα με αίτημα την υποκατάσταση αυτού ως αναδόχου στα ανωτέρω έργα με απαλλαγή του από την ευθύνη, κατ’ άρθρο 65 του ν.3669/2008, με την αιτιολογία ότι τα ανωτέρω έργα είχαν δημοπρατηθεί εντός του έτους 2013 αλλά η καθυστέρηση συμβασιοποίησή τους έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωσή τους, καθ’ όσον προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα για το περιφερειακό συμβούλιο της Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του Αναστασίου Γεωργιόπουλου, με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται να υποκαταστήσει τον ανάδοχο, δηλ. τον καθ’ ου στην εκτέλεση » του υπολοίπου» των ανωτέρω έργων, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.3669/2008 και να χορηγήσει τις εγγυήσεις που απορρέουν από την σύμβαση, με ταυτόχρονη απαλλαγή του αρχικού αναδόχου. Τέλος, για την τρίτη προαναφερόμενη σύμβαση ( σχετ. υπ’ αριθμ. 3 προαναφερόμενο εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεση των εργασιών του έργου »Βελτίωση Βατότητας και ασφαλτόστρωση οδού από Απιδίτσα προς Μονάδα ΔΕΗ (Θέση Παρασπόρια) από Ε.Ο. Μεγαλόπολης-Ίσαρη» ο καθ’ ου επικαλείται και προσκομίζει την με αριθμ.πρωτ. 31803/2332/23-4-2014 αίτησή του απευθυνόμενη στην ίδια ως άνω Υπηρεσία περί υποκαταστάσεώς του ως αναδόχου στο ανωτέρω έργο, με απαλλαγή από την ευθύνη του ιδίου και για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθώς και συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 της Χριστίνας Αλεξοπούλου, πολ.μηχανικού ΕΔΕ, με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται να υποκαταστήσει τον ανάδοχο, δηλ. τον καθ’ ου στην εκτέλεση » του υπολοίπου» του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.3669/2008 και να χορηγήσει τις εγγυήσεις που απορρέουν από την σύμβαση, με ταυτόχρονη απαλλαγή του αρχικού αναδόχου. Από τις διατάξεις των άρθρων 71 ( »βεβαίωση περάτωσης εργασιών») στην παρ. 1 του οποίου αναφέρεται ότι » …Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων», 72 (»Διοικητική παραλαβή για χρήση»), 73 (»Προσωρινή παραλαβή του έργου») και 75 (»Οριστική παραλαβή» του ν.3669/2008 ( Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων, ΦΕΚ Α’ 116) προκύπτει ότι μετά την βεβαίωση περατώσεως των εργασιών ενός έργου ακολουθούν τα στάδια της διοικητικής, της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με έκδοση εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και στάδιο υποβολής από τον ανάδοχο τελικής επιμετρήσεως, οι οποίες μάλιστα πράξεις ή παραλείψεις, εφ’ όσον είναι βλαπτικές για τον ανάδοχο είναι προσβλητές με τα προβλεπόμενα από τον νόμο αυτόν διοικητικά και ένδικα βοηθήματα και μέσα και, συνεπώς, με μόνη την έκδοση της βεβαιώσεως περαιώσεως ενός έργου, δεν λύεται ο συμβατικός δεσμός μεταξύ αναδόχου και κυρίου του έργου (βλ. Σ.τ.Ε. 3464/2007). Εν όψει τούτων ο καθ’ ου οι ενστάσεις κατά τον κρίσιμο χρόνο της ανακηρύξεώς του από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Τριπόλεως ως υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου Ε.Π. Αρκαδίας με τον συνδυασμό » » Νέα Πελοπόννησος- Πέτρος Τατούλης» εξακολουθούσε να συνδέεται με την Περιφέρεια Πελοποννήσου με την πρώτη αναφερόμενη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου »Αποκατάσταση ζημιών Εθνικής Οδού Τρίπολης-Καλαμάτας στην θέση Δερβένι Π.Ε. Αρκαδίας», για την οποία επικαλέσθηκε και προσκόμισε μόνον την προαναφερθείσα βεβαίωση περαιώσεως του έργου. Περαιτέρω, ο καθ’ ου κατά τον ίδιο ως άνω κρίσιμο χρόνο εξακολουθούσε να συνδέεται με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με τις λοιπές προαναφερόμενες τέσσερις συμβάσεις. Τούτο δε διότι, κατά τις διατάξεις του υπό τον τίτλο »Υποκατάσταση» άρθρου 65 του ν.3669/2008, κατ’ αρχάς, η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου και σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς τον κύριο του έργου, ενώ, κατ’ εξαίρεση μάλιστα μπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, υπό τις προβλεπόμενες πάντως προϋποθέσεις στις ίδιες διατάξεις, κατά μείζονα δε λόγο, με μόνη την υποβολή από μέρους του καθ’ ου οι ενστάσεις των ως άνω προαναφερομένων δύο αιτήσεων υποκαταστάσεώς του ως αναδόχου στα αντίστοιχα προαναφερόμενα τέσσερα έργα δεν είχαν λυθεί οι συμβατικοί του αυτοί δεσμοί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Συνεπώς, εφ’ όσον ο καθ’ ου οι ενστάσεις κατά τον κρίσιμο χρόνο που ανακηρύχθηκε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος (3-5-2014) εξακολουθούσε να συνδέεται με την Περιφέρεια Πελοποννήσου με τις πέντε (5) ανωτέρω συμβάσεις εκτελέσεως έργων συνέτρεχε στο πρόσωπό του το κώλυμα εκλογιμότητας που προβλέπεται στην παρ. 3 περ. α’ του άρθρου 117 του ν.3852/2010 και δεν μπορούσε να εκλεγεί περιφερειακός σύμβουλος κατά τις διεξαχθείσες στις 18 -5-2014 (και επαναληπτικές στις 25-5-2014) εκλογές για την ανάδειξη των αρχόντων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και πρέπει να ακυρωθεί η 26/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως (όπως διορθώθηκε με την 30/2014 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου), καθ’ ο μέρος με αυτήν ανακηρύχθηκε ο καθ’ ου οι ενστάσεις τακτικός περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον συνδυασμό » ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ», κατ’ αποδοχή ως βασίμων των σχετικών λόγων και των τριών ενστάσεων και, περαιτέρω, να ορισθεί ως εκλεγόμενος ο επόμενος κατά την σειρά των ψήφων προτιμήσεως υποψήφιος του ίδιου συνδυασμού, σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ. 2 εδ. α’ του Κ.Δ.Δ.
12. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, συνεκδικάζοντας τις ενστάσεις πρέπει να γίνουν δεκτές η πρώτη ένσταση ( αυξ.αριθμ.καταχ. 117), η δεύτερη (αυξ.αριθμ.καταχ. 119) και η τρίτη (αυξ.αριθμ.καταχ.120) ως προς τους ενισταμένους από τον 2ο ( Γεώργιο Γαβρήλο), 3ο, 4ο , 5ο , 6ο, 7ο, 8ο έως και την 9η (Παναγιώτα Αμανατίδη-Κοζομπόλη), ενώ, πρέπει να απορριφθεί αυτή ως προς τον 1ο ενιστάμενο Οδυσσέα-Νίκο Βουδούρη. Περαιτέρω, πρέπει να ακυρωθεί η 26/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως (όπως διορθώθηκε με την 30/2014 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου), καθ’ ο μέρος με αυτήν, κατά τις διεξαχθείσες στις 18-5-2014 (και στις 25-5-2014 επαναληπτικές) εκλογές για την ανάδειξη των Αρχών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακηρύχθηκε ο καθ’ ου οι ενστάσεις Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Γεωργίου τακτικός περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό » ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ» και να ανακηρυχθεί τακτικός περιφερειακός σύμβουλος με τον ίδιο συνδυασμό ο αναγραφόμενος στην ίδια ως άνω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως υπ’ αριθμόν 1 αναπληρωματικός του ίδιου συνδυασμού Θεόδωρος Ντάνος του Παντελή.Περαιτέρω, δε, 1ος αναπληρωματικός ορίζεται ο αναφερόμενος στην 26/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως (όπως διορθώθηκε με την 30/2014 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου) ως 2ος αναπληρωματικός Δημήτριος Λαλουδάκης του Γεωργίου, διαμορφουμένης περαιτέρω της αριθμήσεως και θέσεως των λοιπών αναπληρωματικών του ίδιου συνδυασμού »ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ» αναλόγως έως και την τελευταία αναγραφόμενη Ελένη Μπιθαρά του Ιωάννη ως 45ης αναπληρωματικής του ίδιου συνδυασμού. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στους ενισταμένους των αντίστοιχων καταβληθέντων παραβόλων και να καταλογισθούν εις βάρος του καθ’ ου οι ενστάσεις τα δικαστικά έξοδα των ενισταμένων της πρώτης ενστάσεως συμμέτρως, ποσού 341,00 ευρώ, του ενισταμένου της δεύτερης ενστάσεως, ποσού 341,00 ευρώ και των ενισταμένων ( από τον 2ο Γεώργιο Γαβρήλο, 3ο, 4ο , 5ο , 6ο, 7ο, 8ο έως και την 9η Παναγιώτα Αμανατίδη-Κοζομπόλη) της τρίτης ενστάσεως συμμέτρως, ποσού 341,00 ευρώ (άρθρα 277 παρ. 9 και 275 παρ. 1, 6 και 4 περ. γ’ του Κ.Δ.Δ.).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Συνεκδικάζει τις ενστάσεις
Απορρίπτει την τρίτη (αυξ.αριθμ.καταχ. 120) ένσταση ως προς τον 1ο Οδυσσέα-Νίκο Βουδούρη.
Δέχεται την πρώτη ένσταση ( αυξ.αριθμ.καταχ. 117), την δεύτερη (αυξ.αριθμ.καταχ. 119) και την τρίτη (αυξ.αριθμ.καταχ.120) ως προς τους ενισταμένους από τον 2ο ( Γεώργιο Γαβρήλο), 3ο, 4ο , 5ο , 6ο, 7ο, 8ο έως και την 9η (Παναγιώτα Αμανατίδη-Κοζομπόλη).
Ακυρώνει την 26/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως (όπως διορθώθηκε με την 30/2014 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου), καθ’ ο μέρος με αυτήν, κατά τις διεξαχθείσες στις 18-5-2014 (και στις 25-5-2014 επαναληπτικές) εκλογές για την ανάδειξη των Αρχών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακηρύχθηκε ο καθ’ ου οι ενστάσεις Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Γεωργίου τακτικός περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό » ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ» και
Ανακηρύσσει τον Θεόδωρο Ντάνο του Παντελή ως τακτικό περιφερειακό σύμβουλο με τον συνδυασμό » ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τις ανωτέρω διεξαχθείσες εκλογές.
Διατάσσει την απόδοση στους ενισταμένους των αντίστοιχων καταβληθέντων από αυτούς παραβόλων.
Καταλογίζει εις βάρος του καθ’ ου οι ενστάσεις τα δικαστικά έξοδα των ενισταμένων της πρώτης ενστάσεως (αυξ.αριθμ.καταχ.117) συμμέτρως, ποσού 341,00 ευρώ, του ενισταμένου της δεύτερης ενστάσεως ( αυξ.αριθμ.καταχ.119), ποσού 341,00 ευρώ και των ενισταμένων ( από τον 2ο Γεώργιο Γαβρήλο, 3ο, 4ο , 5ο , 6ο, 7ο, 8ο έως και την 9η Παναγιώτα Αμανατίδη-Κοζομπόλη) της τρίτης ενστάσεως ( αυξ.αριθμ.καταχ.120) συμμέτρως, ποσού 341,00 ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Τρίπολη στις 29-8-2014 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 2 Σεπτεμβρίου 2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Αθανάσιος Κουτρίκης Κωνσταντίνα Σούρμπη

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελένη Αγγελοπούλου

shares