18359

Υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εξασφάλιση πρόσβασης σε παραλίες των Ατόμων με Αναπηρίες και ειδικότερα όσων αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα
Το Δ.Σ. του Σωματείου υπενθυμίζει την υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης σε παραλίες των Ατόμων με Αναπηρία. Όπως αναφέρεται στο κείμενο από την εφημερίδα της κυβερνήσεως ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1411
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ;Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792/29−4−2009 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Εσωτερικών.
Όπου αναφέρεται η υποχρέωση των ΟΤΑ να προβούν «Σε (1) τουλάχιστον ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας στη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.),
Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται επιπλέον να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στα όρια του κοι− νοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. και να είναι προσβάσιμοι από τους διαδρόμους πρόσβασης και τους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης.
Επίσης οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, ένα (1) του− λάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, κ.λ.π.

Κοιν.: κ. Πνευματικό Αλ. Δήμαρχο Κορίνθου
κ. Σταματόπουλο Σπ. Δήμαρχο Σικυωνίων
κ. Λογοθέτης Κωσ. Δήμαρχο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων
κ. Κλαδούχος Αντ. Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
κ. Παπακυριάκος Ανν. Δήμαρχο Βελου- Βοχας
Μ.Μ.Ε
Εκ. του Δ.Σ.

shares