Ε κ ε ί  π ο υ  έ π ε σ ε

ε ί ν α ι  μ ι α     κ ό κ κ ι ν η   λ ί μ ν η ,

έ ν α   κ ό κ κ ι ν ο     δ έ ν τ ρ ο ,

έ ν α   κ ό κ κ ι ν ο    π ο υ λ ί .

Σ η κ ώ θ η κ ε    ό ρ θ ι α

η  π ε σ μ έ ν η    κ α γ κ ε λ ό π ο ρ τ α

χ ι λ ι ά δ ε ς  ά λ ο γ α .

Λ α ό ς  κ α β α λ ί κ ε ψ ε .

Κ ο μ ν η ν έ !

φ ω ν ά ξ α μ ε .

Γ ύ ρ ι σ ε   κ α ι   μ α ς    κ ο ί τ α ξ ε

δ ε    φ ο ρ ο ύ σ ε    ε π ί δ ε σ μ ο

ο ύ τε   σ τ ε φ ά ν ι .

Ά σ π ρ α  ά λ ο γ α , κ ό κ κ ι ν α  ά λ ο γ α

κ α ι  μ α ύ ρ α , π ι ο  μ α ύ ρ α

κ α λ π α σ μ ό ς ,

η  ι σ τ ο ρ ί α

Ν α   π ρ ο φ τ ά σ ο υ μ ε .

Γιάννης Ρίτσος

shares