Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η επένδυση στην καινοτομία και η πολυκαναλική διάθεση των προϊόντων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για το ελληνικό λιανεμπόριο Τροφίμων. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου έχει αντιληφθεί τη σημασία των νέων τεχνολογιών και επενδύει στην καινοτομία στον τομέα των διαδικασιών, των υπηρεσιών και των προϊόντων.

Επίσης, η χρήση των νέων τεχνολογιών στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων και η πολυκαναλική διάθεση των προϊόντων αποτελούν, επίσης, τομείς επενδυτικής προτεραιότητες για τον τομέα του Λιανεμπορίου Τροφίμων. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την κυλιόμενη εξαμηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Η έρευνα καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις και διεξήχθη το δεύτερο δεκαπενθήμερο του  Ιανουαρίου σε 156 ανώτερα και ανώτατα στελέχη του κλάδου.

Η καινοτομία, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η πολυκαναλική διάθεση των προϊόντων προτεραιότητες για τον κλάδο Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των στελεχών του κλάδου προβλέπει αύξηση των πωλήσεων για το 1ο εξάμηνο του 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και οριακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις στον κλάδο θα κινηθούν αυξητικά κατά 33%, η οποία είναι η μεγαλύτερη αύξηση η οποία έχει καταγραφεί την τελευταία τριετία. Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 0,5% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιανουάριος 2019-Ιούνιος 2019 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2018. 

Το οικονομικό κλίμα
Στο μεταξύ, αναφορικά με την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης της χώρας, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου, το 52%, θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη, το 24% ότι χειροτέρεψε και το 24% ότι βελτιώθηκε. Συγκριτικά με τις μετρήσεις του 2017, η οικονομική κατάσταση πρόκειται για σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά δεν καταγράφεται αυτήν τη στιγμή δυναμική για περεταίρω βελτίωση. 

Προβλήματα
Η έρευνα αποτυπώνει και τα βασικά προβλήματα που εντοπίζουν τα στελέχη του Λιανεμπορίου Τροφίμων στην επιχειρηματική τους εξέλιξη. Τα εξωγενή προβλήματα εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν. Συγκεκριμένα, ως βασικό πρόβλημα καταγράφεται η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος (κοινωνικού-οικονομικού), κάτι που αποδίδεται τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα, όσο και στις γενικότερες αλλαγές που διέρχεται ο συγκεκριμένος κλάδος διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα.

Ο υψηλός ΦΠΑ, ο οποίος στις προηγούμενες μετρήσεις καταγραφόταν ως το κύριο πρόβλημα, εξακολουθεί να έχει σημασία με 45%. Το πρόβλημα των μειωμένων πωλήσεων παρουσιάζει ένταση, καθώς ανεβαίνει στην 3η θέση με 38%, ενώ η χαμηλή κερδοφορία παραμένει σημαντικό πρόβλημα με μικρή μείωση από 43% σε 38%. Την πεντάδα των κύριων προβλημάτων συμπληρώνουν η γραφειοκρατία και η πολυνομία του δημοσίου, η οποία επηρεάζει σημαντικά τον κλάδο τα τελευταία χρόνια. sepe.gr

shares