Κινήσεις ώστε να αναγνωριστεί  σε προϊόν με προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, ο «Ελληνικός γύρος» στην ΕΕ , μετά τη φέτα και το γιαούρτι , γίνονται αρκετά έντονα από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) .

Ο (ΣΕΒΕΚ) ανακοίνωσε πως καταθέτει σχετικό φάκελο για την καταχώριση του «Ελληνικού γύρου» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη  στο Ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ της ΕΕ.

Συγχρόνως ερευνάται και η δυνατότητα να γίνει παράλληλη υποβολή αίτησης για να καταχωρηθεί η ονομασία «Γύρος» σαν Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν.

Ο Σύνδεσμος διοργανώνει σύσκεψη με σκοπό τη χάραξη μιας εναμορνισμένης  και κοινά αποδεκτής στρατηγικής για προστατευτεί , να προβληθεί και να προωθηθεί ο Ελληνικός γύρος.

Η βασική επιδίωξη είναι όπως αναφέρεται,  αφενός η ενημέρωση για τις νομικές και πραγματικές δυνατότητες που παρέχει το ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρισης ονομάτων ως γεωγραφικών ενδείξεων και/ή παραδοσιακών προϊόντων και αφετέρου η ομόφωνη ή έστω ευρεία συμφωνία όλων των εμπλεκομένων, στο να διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης με τους παρακάτω άξονες:

*την διερεύνηση της αναγκαιότητας υποβολής αίτησης για καταχώριση της ονομασίας «Ελληνικός Γύρος» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη στο ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ της ΕΕ,

*την διερεύνηση της αναγκαιότητας παράλληλης υποβολής αίτησης για καταχώριση της ονομασίας «Γύρος» ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν στο ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ της ΕΕ,

*την ανάδειξη της αυθεντικότητας της ελληνικής παραγωγής γύρου, όπως έχει κατοχυρωθεί από τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην διεθνή αγορά,

*την καταγραφή των χαρακτηριστικών, του τρόπου παραγωγής, των προϋποθέσεων και των τεχνικών λεπτομερειών του προϊόντος,

και τέλος , την δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τον γύρο ως παραδοσιακό προϊόν της Ελλάδος.