Προς Κορινθίους  Α΄ Επιστολή  του  Απόστολου  των Εθνών Παύλου, πολιούχου της Κορίνθου.

Ο Ύμνος της Αγάπης , ο Ύμνος των Ύμνεων της Καινής Διαθήκης.

…. «Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.

Η Αγάπη Μακροθυμεῖ,
Χρηστεύεται,
Η Αγάπη οὐ ζηλοῖ,
Η Αγάπη ού περπερεύεται,
Οὐ φυσιοῦται,
Οὐκ ἀσχημονεῖ,
Οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς,
Οὐ παροξύνεται,
Οὐ λογίζεται τὸ κακόν,
Οὐ χαίρει επί τῇ ἀδικίᾳ,
Συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·
Πάντα στέγει,
Πάντα ἐλπίζει,
Πάντα ὑπομένει

Η Αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Το δώρο της Αγάπης έχει τόσο μεγάλη Αξία που ξεπερνά κάθε Αρετή….

Χρόνια Πολλά Κορίνθιοι!!!!