Την καταβολή ολοκλήρου του οικογενειακού επιδόματος  πριν το Πάσχα  ζητούν με επιστολή του ο Σύλλογος Γονέων Με Τρία Παιδιά Ν. Κορινθίας και εξηγούν τους λόγους που αυτό είναι αναγκαίο.

Ο Σύλλογος Γονέων Με Τρία Παιδιά Ν. Κορινθίας – Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ»

 

Με το από 31.3.2017 Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ΟΓΑ, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η 1η δόση με μορφή προκαταβολής να καταβληθεί οπωσδήποτε πριν το Πάσχα, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί.
Αναφέρεται ακόμα πως για τον περιορισμό των ποσών που καταβάλλονται σε μη δικαιούχους εδόθη από το 2016 ως προκαταβολή η πληρωμή του 50% της πρώτης δόσης των Οικογενειακών Επιδομάτων του Α’ τριμήνου 2016 και πως ο Οργανισμός προετοιμάζει την ακριβώς ίδια διαδικασία χορήγησης και τώρα.
Σύμφωνα όμως με την Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ27/οικ. 15239/ 645/ 16.5.2013, που τροποποίησε την υπ’ αριθμ. Δ27/οικ.25530/790/29-11-2012 (ΦΕΚ Β’ 3180) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες» και συγκεκριμένα στο δεύτερο άρθρο της αναφέρει:
«Χρόνος και τρόπος καταβολής
1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλονται για τους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός είκοσι (20] ημερολογιακών ημερών.
2. Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 εκάστου έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ή τυχόν νέα οριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.
3. Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.
Το ποσό της προκαταβολής θα είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάσει την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία.»
Από την δημοσίευση της (16.5.2013) η άνω Κ.Υ.Α. δεν έχει τροποιηθεί μέχρι και σήμερα.
Με ποια ακριβώς απόφαση, ή με ποιον ακριβώς νόμο, αλλάζει η 2η παράγραφος του 3ου εδαφίου του 2ου άρθρου της παραπάνω Κ.Υ.Α. και αποφασίστηκε «ξαφνικά» να δωθεί το 50% από την 1η δόση και για το 2016 και για το 2017;
Παρακαλούμε να φροντίσετε να εφαρμοσθεί η ανωτέρω ισχύουσα Κ.Υ.Α. και να καταβληθεί η 1η δόση ολόκληρη στους δικαιούχους, όπως αυτό προβλέπεται, καθώς τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά μπορούν να εισπραχθούν με τον τρόπο που αυτό προβλέπεται στο 1ο άρθρο της ίδιας Κ.Υ.Α..

 

 

shares