Δωρεάν θέσεις φιλοξενίας παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών σε κατασκηνώσεις του Νομού Κορινθίας.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας, και μετά την ευγενική τους χορηγία, στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφοράς προς τους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη, παραχωρούν δωρεάν συνολικά είκοσι μία (21)θέσεις φιλοξενίας κατά την τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο, σε παιδιά οικογενειών που βρίσκονται σε ένδεια. Κατόπιν αυτών, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Όποια οικογένεια επιθυμεί να συμμετάσχει το παιδί της, ηλικίας από 6έως 16ετών,στο εν λόγω κατασκηνωτικό πρόγραμμα (οι 21 θέσεις αφορούν μέρος του χρονικού διαστήματος από 31.7.2020έως 30.8.2020),μπορεί να υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Αγίου Νικολάου 29, Κόρινθος) με καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης αυτής, την Παρασκευή17.7.2020 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:vΑίτηση του Γονέα ή των ασκούντων την επιμέλεια (ανάδοχος, κηδεμόνας, κ.ο.κ.) του παιδιού (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

-Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

-Εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2018ή του 2019.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο.

Οι πολύτεκνοι, εκτός του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο, θα υποβάλουν και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

-Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο γονέα.vΒεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δηλώνουν παιδιά από γάμο που έχει λυθεί, απαιτείται:

-Επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο δικαιούχος έχει την επιμέλεια των παιδιών ή

-Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του γονέα πουέχει την επιμέλεια, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα

Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι γονείς των παιδιών (φυσικοί ή θετοί) αλλά ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες, κ.ο.κ.), απαιτείται επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμέλειας.

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την οικονομική αδυναμία της οικογένειας. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο τηλέφωνο 2741363252(Υπεύθυνη κα. Καραβίδα Μαρία).

Οι κατασκηνώσεις είναι:

SROPTCAMPΑ.Ε. (Λουτράκι), RANCHSKOURASΑ.Ε. (Σοφικό), FREELANDΕ.Π.Ε. (Χιλιομόδι)& SUMMERFUNΙ.Κ.Ε. (Ξυλοκέριζα)