8eleritiΑποκαθιστώντας την αλήθεια και διασαφηνίζοντας όρους για τους θεσμούς και τα όργανα της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού

*της Μ. Θελερίτη, βουλεύτριας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας
Επειδή ως η παραπλάνηση και η κατασκευή ειδήσεων καλά κρατεί με αναφορές και παραθέσεις στοιχείων που ουδεμία σχέση έχουν με τα ισχύοντα ή την πραγματικότητα, διευκρινίζονται τα κάτωθι ώστε οι πολίτες να αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται όλος αυτός ο μικροπολιτικός πόλεμος και η συστηματική κακοπιστία.
Καταρχάς η τροπολογία με γενικό αριθμό 80 και ειδικό αριθμό 28, στην οποία γίνεται αναφορά σε πρόσφατα δημοσιεύματα ηλεκτρονικών μέσων και σελίδων:
• αφορά «Ρυθμίσεις κρίσιμων ζητημάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση – συμβούλια επιλογής προϊσταμένων, υπηρεσιακά συμβούλια, προϊστάμενοι περιφερειών – Τροποποίηση Ν. 4321/2015.»
• κατατέθηκε και υπεγράφη από 34 βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στις 24.4.15.
Κάθε ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενη δεν έχει παρά να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της βουλής για να ενημερωθεί, όπως έχει δικαίωμα ως πολίτης, για τον νόμο 4325/2015 και τη σχετικές τροπολογίες (βουλευτικές και υπουργικές).
Κατά δεύτερον, οι προτάσεις που αναφέρονται με παράθεση των πρακτικών της βουλής – οι οποίες τελικώς δεν ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο του νόμου και στο Άρθρο 41 το οποίο αποτυπώνει την κατατεθείσα τροπολογία (βλέπε παρακάτω), αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 41, το οποίο απολύτως καμία σχέση δεν έχουν με όσα αναφέρει το «δημοσίευμα».
Νόμος 4325/2015
Άρθρο 41

2. Η παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού
οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999
(Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του
Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή
ΔΕΥΑ ή ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, της οποίας ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού κεφαλαίου
ανήκει στον οικείο ΟΤΑ, και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο ΟΤΑ ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.»
Κατά τρίτον, το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ). Η σύγχυση που επιχειρείται είναι υποβολιμαία και στοχεύει στη δημιουργία σύγχυσης και στην παραπληροφόρηση των πολιτών.
Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο είναι όργανο της αιρετής περιφέρειας (δηλαδή της αυτοδιοίκησης β’ βαθμού), τις ορίζει το Άρθρο 163 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ενώ τις αρμοδιότητες των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συνδικαλιστικά όργανα των δήμων κάθε περιφέρειας της χώρας, τις ορίζει Προεδρικό Διάταγμα υπ. Αριθμ. 75 του 2011 (ΦΕΚ 182).
Προς γνώση τέλος των πολιτών να σημειώσουμε ότι οι εισηγητές και εισηγήτριες των νόμων, όπως και όλοι οι βουλευτές και όλες οι βουλεύτριες του κοινοβουλίου, έχουν δικαίωμα σύμφωνα με τον κανονισμό της βουλής, το σύνταγμα και τις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, να προτείνουν και να συνυπογράφουν τροπολογίες. Ουδέν μεμπτόν λοιπόν επ’ αυτού!