Του Παναγιώτη Αλεξανδράκη

Πρότυπο αίτησης προς δημόσια υπηρεσία ώστε να κάνει δεκτό το εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας ή τη γνωμάτευση Α.Σ.Υ.Ε. Α.Ν.Υ.Ε. Α.Α.Υ.Ε.

Τα ζητήματα πιστοποίησης αναπηρίας απασχολούν την πλειονότητα δεκάδων ανθρώπων με τους οποίους έρχομαι καθημερινά σε επαφή μέσω της σελίδας μου. Για τη διευκόλυνσή τους επαναδημοσιεύω το πρότυπο της αίτησης που πρέπει να καταθέσουν σε κάθε δημόσια υπηρεσία, στην περίπτωση που δεν κάνει δεκτό το ισχυρό έναντι όλων εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας τους που έχει εκδοθεί πριν την 1-9-2011 ή τη γνωμάτευση Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας και Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος.  Με αυτήν αιτήστε να εκδοθεί απαντητική στην αίτηση σας επιστολή, στην οποία τεκμηριωμένα θα αναγράφονται οι λόγοι και οι νόμοι τους οποίους επικαλείται ώστε να μην αποδέχεται το νόμιμο και ισχυρό έναντι όλων, εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό – γνωμάτευση αναπηρίας σας, το οποίο παράγει διαρκώς νόμιμα αποτελέσματα υπέρ σας.
Πρότυπο αίτησης
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η … του … με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας … καταθέτω στην υπηρεσία … το ακριβές αντίγραφο του εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας της … υγειονομικής επιτροπής του … αριθμός απόφασης … ημερομηνία … το οποίο νόμιμα έχω στην κατοχή μου ώστε να συμπεριληφθεί στο φάκελο μου και να χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία σας για κάθε νόμιμη χρήση.

Στην περίπτωση που η υπηρεσία σας δεν κάνει δεκτό για οποιοδήποτε λόγο το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας μου παρακαλώ να με ενημερώσετε άμεσα εγγράφως, εντός της ορισμένης από το νόμο προθεσμίας, για τους λόγους για τους οποίους δεν δέχεστε το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας μου το οποίο ισχύει εφ’ όρου ζωής μου, αναφέροντας επ’ ακριβώς τους νόμους σύμφωνα με το γράμμα των οποίων απορρίπτεται το εν λόγω νόμιμο πιστοποιητικό αναπηρίας μου. Επιφυλάσσομαι κάθε νόμιμου δικαιώματος μου.