Aπαγορεύει  την κυκλοφορία των οχηµάτων και την παραµονή των εκδρομέων σε δάση, δρυμούς και  αρκετές ευπαθείς περιοχές της Κορινθίας  όπου για τις µέρες και ώρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς µε δείκτη  επικινδυνότητας 4 και 5, της αντιπυρικής περιόδου 2017, ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Πελοπίδας Καλλίρης.

 

Η Απόφαση:

      Ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας    

΄Εχοντας υπόψιν:

-Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 περί «Αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».(ΦΕΚ 102, τευχ. Α).

– Τα άρθρα 113,114,159,160,186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

– Ο Ν.4249/24-3-2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας της Πολιτικής Προστασίας κ.λ.π (ΦΕΚ 73,τευχ.Α’).

-Ο Ν.4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης- Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47, τευχ. Α’).

– Το Π.∆.  575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων» (ΦΕΚ 157, τευχ. Α’).

-Το Π.∆. 131/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224, τευχ. Α’ ).

-Το Π.∆. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ20, τευχ. Α’).

– Η ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γ.Σ.Π.Π. µε τη συνθηµατική λέξη Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423, τευχ. Β’). 9. Το υπ’ αριθµ. 3515/28-6-2013 «3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων

Αναγκών εξαιτίας ∆ασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη «Ξενοκράτης».

-Την υπ’ αριθµ. 80951/27377 (ΦΕΚ3101 Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους  Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας  Πελοποννήσου» .

– Την από 27/04/2017 Συνεδρίαση  ΣΟΠΠ Π.Ε. Κορινθίας σχετικά µε την δασοπυρόσβεση    για  το έτος 2017.

-Το υπ’ αριθµ. 2132/17-03-2017 έγγραφο της ΓΓΠΠ (Α∆Α:ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ) «Σχεδιασµός και  δράσεις Πολιτικής Προστασίας  για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017».

-Το υπ’ αριθµ. 2934/6-5-2015 έγγραφο ΓΓΠΠ «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών» (Α∆Α: 6ΛΗ846ΦΘΕ-ΝΜΙ).

– Την υπ’ αριθµ. 84264/1392 σχετ. 84180/1382/21-6-2016 (Α∆Α:6Λ8Π0Ρ1Φ-ΥΧΘ) Απόφαση του Ασκούντα Καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου- ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, περί εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη.

– Την υπ’ αριθµ. 4464/17-6-2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. (Α∆Α: Ω4Π∆465ΦΘΕ-ΝΕ1)

– Την υπ’ αριθµ. 147172/908/09-06-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου   σχετική µε την  εξουσιοδότηση των Αντιπεριφερειαρχών Πελοποννήσου  για σύγκλιση ΣΟΠΠ  για την εφαρµογή του µέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας στην Π.Ε.  της αρµοδιότητας τους.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

 

Αποφασίζουµε:

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και την παραµονή των εκδροµέων στις κάτωθι περιοχές για τις µέρες και ώρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς µε δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5, της αντιπυρικής περιόδου 2017.

α.  ∆ήµος Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων

Μαυρολίµνη στη δεξαµενή, Στραβά – Σχίνο, Αγ. Μαρίνα – Πίσσια, Γερµανικός στη θέση Ν. Πολιτεία, Λουτράκι – Φανερωµένη, Πλάτανος – Φανερωµένη  (Αγ. Αθανάσιος), Αγ. Θεόδωροι – Πράθι (πυροφυλάκιο), θέση Λιοντάρι – Κατσιβίρι, Πίσσια – Λουτράκι δρόµος προς Όσιο Πατάπιο, Βουλιαγµένη – Ηραίο, Εκκλησιαστικό Λύκειο (έλεγχος στις εισόδους Αγ. Ειρήνη, Καλλιθέα)

β.  ∆ήµος Κορινθίων

Από Φανερωµένη προς παλαιό µοναστήρι, διασταύρωση Αθικίων – Άγ. Ιωάννη προς Άγ. ∆ηµήτριο, από Κασιντή προς Τσάλικα, από ράντσο Σκούρα προς Τσάλικα, από οδό by pass (Σοφικό) προς Τσάλικα, από Αθίκια προς Ρυτό (δρόµος σκουπιδότοπου), από Αθίκια προς Φανερωµένη, από Σοφικό προς Στήρι, από Κόρφο προς  Στήρι, Ξέστι – Στήρι – Ντοροβάτα, Ρυτό προς εκκλησία Μάζι (κλισαµάζι).

γ.  ∆ήµος Σικυωνίων

Λαύκα : είσοδος Λυκόρεµα –διασταύρωση, δρόµος Αγ.Σωτήρα -τέλος χωριού Κληµέντι : από κατασκήνωση προς Αγ. Κων/νο και από κατασκήνωση προς Βελίνα. Βελίνα : είσοδος Βελίνας (1ος χωµατόδροµος – κρουνός) προς  Αγ. Τριάδα και στην κεντρική διασταύρωση δύο χωµατόδροµοι προς δάσος  Αγ. Τριάδας. ∆άσος Μουγγοστό: 1η είσοδος από Κουτρουµπή και 2η από Θροφαρί . Λέχωβα : ∆ρόµοι προς  Λέχωβα από Αστεροσκοπείο, από πηγή Κρυονερίου, από Καίσαρι,από Τιτάνη και από Γονούσα.  Πανόραµα – ∆ιάσελο Κυνηγού.

δ. ∆ήµος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Μέση ΣυνοικίαΤρικάλων – Λίµνη ∆ασίου (Ψηλή Ράχη, διασταύρωση µε δρόµο  Ζήρεια – Γκούρα). Επαρχιακός δρόµος Καρυάς – Σαραντάπηχου (θέση ∆έλτα ∆ασικών δρόµων και ∆οκίµι προς πυροφυλάκιο Προφήτη Ηλία ).

Από την προηγούµενη θα δηµοσιοποιείται ο ηµερήσιος χάρτης κινδύνου πυρκαγιών στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), όπου θα παρουσιάζονται οι περιοχές που θα εφαρµόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και εκδροµέων, επισηµαίνοντας την κατάσταση κινδύνου 4 (πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερµού).

Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία στα επαρχιακά και κύρια δηµοτικά δίκτυα που συνδέουν και εξυπηρετούν τους οικισµούς που βρίσκονται εντός των συγκεκριµένων περιοχών , καθώς και για τα άτοµα που η δραστηριότητά τους σχετίζεται µε τις προαναφερόµενες περιοχές, θα πρέπει να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους στις αυστηρώς απαραίτητες  για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και να τηρούν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα της Πυροπροστασίας και των Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων.

∆ελτίο τύπου θα εκδίδεται από την προηγούµενη από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη για την ενηµέρωση του κοινού, το οποίο θα αποστέλλεται και στις Υπηρεσίες µέσω τηλεοµοιότυπου (fax).

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας

Πελοπίδας Καλλίρης