Κόκκινα δάνεια: Καθυστέρηση 30 ημερών φέρνει τις πρώτες ειδοποιήσεις από τις τράπεζες

Κόκκινα δάνεια: Καθυστέρηση 30 ημερών φέρνει τις πρώτες ειδοποιήσεις από τις τράπεζες

Καθυστέρηση 30 ημερών στην εξυπηρέτηση ενός δανείου είναι αρκετή, για να ξεκινήσει η διαδικασία για να αποδειχθεί αν ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος, ενώ βάσει του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας δίνονται εξι μήνες προθεσμία, σύμφωνα με το newmoney.gr,στους υπερήμερους οφειλέτες, προκειμένου να ενταχθούν στις διαδικασίες, να συνεργαστούν με τις τράπεζες και να ρυθμίσουν τα δάνειά τους.

Μετά την παρέλευση 30 ημερών καθυστέρησης, αντί 45 ημερών που προέβλεπε το προηγούμενο σύστημα, θα αποστέλλεται η πρώτη επιστολή προς τους ασυνεπείς δανειολήπτες.

Στο σχετικό ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η τροποποίηση του κώδικα δεοντολογίας, με την οποία προβλέπεται ότι η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση «μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2015 (σ.σ. αντί για τις 30 Ιουνίου της προηγούμενης απόφασης) για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015 καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών».

Εάν δεν ανταποκριθούν εντός 15 ημερών, τότε εντός άλλων 15 ημερών αποστέλλεται νέα προειδοποιητική επιστολή με ποινή πιθανό αποχαρακτηρισμό τους ως συνεργάσιμων και συνέπεια τον εκπλειστηριασμό της μοναδικής τους κατοικίας.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας δρομολογεί επισήμως τις μαζικές ρυθμίσεις δανείων από τις τράπεζες, υποχρεώνοντας τους οφειλέτες να αποδείξουν ότι είναι συνεργάσιμοι με την τράπεζα και επιθυμούν πραγματικά να διευθετήσουν την οφειλή τους.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ:

Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση της υποπαρ. (α) (ββ) του σταδίου 1 μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015 καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο στάδιο 2 της Δ.Ε.Κ. υποβάλλοντας στο ίδρυμα:

(αα) εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης», συμπληρωμένη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην από 5.12.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος,

(ββ) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την αξιολόγηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος (απόφαση ΠΕΕ 42/30.5.2014) και την παρ. 3, περίπτωση β, του παρόντος Κεφαλαίου.

shares